Behandeling en begeleiding - jeugd

Verwijzing

Een kind of jongere kan door het CJG (Centrum Jeugd en Gezin), huisarts of (gezins)voogd verwezen worden naar Stichting De Enghoeve. De betrokken casemanager vanuit het CJG inventariseert samen met ouders (en jongere) welke hulp er nodig is en zoekt naar een hulpverlener, bijvoorbeeld Stichting De Enghoeve. Wordt het kind / de jongere aangemeld, dan is er een passende beschikking nodig vanuit het CJG, voor behandeling en/of begeleiding. Wanneer het kind / de jongere wordt aangemeld via de huisarts is er een verwijsbrief nodig. Mocht het kind / de jongere een (gezins)voogd hebben dan kan deze, samen met de casemanager van het CJG een beschikking opstellen. Behandeling en/of begeleiding kan pas van start gaan wanneer Stichting De Enghoeve beschikt over de juiste beschikkingen of verwijsbrief. Welke beschikkingen er nodig zijn kan in overleg met de casemanager van het CJG, de ouders (en jongere) en Stichting De Enghoeve afgestemd worden.

 

Regio’s

Voor behandeling en begeleiding heeft Stichting De Enghoeve een contract met de regio’s West-Brabant-West en West-Brabant-Oost voor de jeugdwet, wat betekent dat er zorg in natura geleverd kan worden. Voor de regio’s Zuid-Holland-Zuid, Zuid-Brabant en regio Zaltbommel kan er behandeling en begeleiding geboden worden via PGB. Mocht het kind / de jongere een WLZ-indicatie hebben, dan kan er begeleiding geboden worden in de vorm van PGB.

 

Doelgroep

Stichting De Enghoeve biedt gespecialiseerde behandeling en/of begeleiding, welke op locatie van Stichting De Enghoeve of ambulant kan plaats vinden. Er is ook de mogelijkheid om een intensief traject aan te bieden, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren die uitvallen in het onderwijs.

De expertise van Stichting De Enghoeve ligt met name op het gebied van autisme, sociaal-emotionele problematiek, hechtingsproblematiek, systeemproblematiek en sensorische informatieverwerking.

 

Aanmelding

Het kind of de jongere wordt telefonisch of via mailcontact aangemeld bij Stichting De Enghoeve, waarna er contact wordt opgenomen voor een kennismaking. Tijdens de kennismaking zijn er twee medewerkers van Stichting De Enghoeve aanwezig, zodat één van hen het gesprek kan voeren met de ouders (of één van de ouders) en de andere medewerker het contact kan aangaan met het kind. Mogelijk kan ook de CJG-casemanager aansluiten, wanneer deze betrokken is. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven, wordt de hulpvraag bepaald en geïnventariseerd welke hulp nodig is. Stichting De Enghoeve denkt vervolgens na of de gewenste hulp geboden kan worden. De ouders/jongere denken na of zij deze hulp willen afnemen. Mocht er overeenstemming zijn en de juiste beschikking(en) zijn afgegeven, dan wordt er een intakegesprek gepland.

 

Intake en behandeling en/of begeleiding

Er wordt een senior behandelaar of in geval van begeleiding coördinator cliëntenzorg toegewezen, welke het aanspreekpunt is. Hierna wordt een intakegesprek gepland. In het intakegesprek worden opvallende punten uit de door ouders (en jongere) ingevulde intakeformulier besproken en wordt de verdere procedure besproken. Ook wordt er gevraagd naar belangrijke aanvullende informatie, bijvoorbeeld schoolresultaten of onderzoeksverslagen.
 

Samenwerking en uitwisselen gegevens

De senior behandelaar of in het geval van begeleiding coördinator cliëntenzorg kan behandelaars/begeleiders betrekken en zo een behandel/begeleidingsteam formeren, welke zich bezig gaan houden met de behandeling en/of begeleiding.
Ten behoeve van de kwaliteit van de aangeboden behandeling en/of begeleiding wordt binnen Stichting De Enghoeve inhoudelijke informatie over de behandeling/begeleiding gedeeld met intern betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om (mede)behandelaren, begeleiders, stagiaires of vrijwilligers. Het verstrekken van de informatie wordt beperkt tot de voor betrokken medeweker noodzakelijke informatie om zijn of haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. De ouders (en de jongere) worden geïnformeerd over wie de directe betrokkene(n) is/zijn bij de behandeling/begeleiding van de cliënt.
Vanuit Stichting De Enghoeve vinden wij het belangrijk om samen te werken met extern betrokkenen, zoals; school en andere behandelaren bijvoorbeeld: fysiotherapeut, logopedist enz. Hiervoor wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de jongere en/of de ouders en dit gebeurt in overleg met hen.
 

Behandeling en/of begeleiding

In overleg met ouders (en jongere) worden de methoden van onderzoeken of behandeling die in aanmerking komen besproken en wat hiervan wel en niet verwacht mag worden. Zie mogelijke behandelmethodieken hieronder. De behandeling start met diagnostiek (onderzoek) en observaties. Tijdens het onderzoek wordt het functioneren in kaart gebracht, denk bv. aan gedrag, sensorisch functioneren, welbevinden, opvoedingsbelasting. Aan de hand van de uitkomsten hiervan wordt er samen met de ouders (en jongere) een behandel- en/of begeleidingsplan opgesteld. Hierin worden onder andere de doelen vastgelegd, de verwachte resultaten en de werkwijze. Na een afgesproken periode wordt het behandel- en/of begeleidingsplan samen met de ouders (en de jongere) geëvalueerd. In overleg kunnen de casemanager van het CJG of andere betrokkenen betrokken worden bij de evaluatie.

 

Vakantie

Stichting De Enghoeve houdt bepaalde vakantieweken en vrije dagen aan. Dit betekent dat Stichting De Enghoeve geen respijtzorg biedt of vakantieopvang. Tijdens de intake wordt er een lijst met de vakanties en vrije dagen van het betreffende jaar mee gegeven. Aan het begin van ieder nieuw schooljaar wordt er opnieuw een overzicht van de vakanties en vrije dagen mee gegeven.

 

Mogelijke behandelmethodieken


Systeemgerichte benadering

Er wordt gekeken naar de dynamiek binnen het systeem, wat betekent dat er niet alleen wordt ingezoomd op het kind / de jongere, maar ook op het systeem eromheen. De moeilijkheden van het kind / de jongere worden bekeken in samenhang met dit grotere geheel. Hierbij worden de patronen die er tussen mensen in het systeem afspelen onderzocht (bv. gedragingen, denkbeelden, communicatie). Daarnaast wordt er gekeken naar de krachten en hulpbronnen van het systeem. Er wordt naar gestreefd om het welbevinden van het cliëntsysteem te vergroten en de interactie te beïnvloeden, wat een positief effect heeft op het kind / de jongere.

Oplossingsgericht werken

Bij oplossingsgericht werken staat niet het probleem, maar de oplossing centraal. Het kind / de jongere mag fantaseren hoe hij/zij voelt, denkt en doet wanneer het probleem er niet zou zijn, wanneer dit mogelijk is. In deze benadering wordt er aandacht besteed aan wat er al wel goed gaat en dat wordt verder uitgebouwd. Er wordt samen gezocht naar oplossingen.

Lichaamsgerichte benadering

Bij het lichaamsgericht werken staat het lichaam centraal. Het gaat er hierbij om dat het kind / de jongere leert om te kijken en te luisteren naar wat hij/zij ervaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voelen van woede of vermoeidheid. Eerst wordt bespreekbaar gemaakt wat er gevoeld wordt. Vervolgens wordt er bekeken wat hieraan ten grondslag ligt en hoe hiermee omgegaan kan worden. Je bent niet bezig met praten over, maar met ervaren wat er in het hier en nu gebeurt.

Ervaringsgerichte benadering

In deze benadering draait het erom dat het kind / de jongere ervaart wat hij/zij kan doen om moeilijkheden aan te pakken. Het gaat er hierbij om nieuwe ervaringen te creëren die weer bijdragen

aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Samen met het kind / de jongere wordt er onderzocht en worden er nieuwe manieren opgedaan. Nieuwe ervaringen kunnen oude of slechte ervaringen verminderen.