Vacature Lid Raad van Toezicht

In de afgelopen jaren heeft de Stichting een enorme ontwikkeling doorgemaakt met de transformatie van alleen een zorgboerderij naar een volwaardig behandelcentrum jeugd met daarnaast dagbesteding voor volwassenen.
Op inhoudelijk niveau, wat betreft het professioneel aanbieden van de zorg en door o.a. het behalen van het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001.
Op praktisch niveau door het verbeteren, verfraaien van het terrein en de binnen locaties. Maar ook met betrekking tot de personele bezetting waardoor er een mooi team met een diversiteit aan opleidingen, kwalificatie en specialisatie aan het werk is.
Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de zorg en de verschuivingen van verantwoordelijkheden richting gemeenten gaat de stichting haar doelen heroverwegen en werken aan een toekomstbestendig strategisch plan en dient de Stichting te voldoen aan nieuwe eisen. Deze nieuwe eisen worden o.a. gesteld vanuit de WMO (begeleiding en dagbesteding voor de doelgroep 18+) en jeugdzorg (begeleiding en behandeling voor 18-).
Een organisatie in ontwikkeling die uw kennis en kunde goed kan gebruiken.

Nieuw lid Raad van Toezicht

Stichting De Enghoeve is op zoek naar 1 nieuw lid voor onze Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en is een klankbord voor de directie en/of management m.b.t. strategie en beleid van de organisatie.

Functie-inhoud

De Raad van Toezicht van De Enghoeve bestaat uit min 3 max. 7 leden. Door vertrek van een lid bestaat de huidige samenstelling uit 4 leden (inclusief de voorzitter). Er wordt gestreefd dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteit beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van De Enghoeve. De raad van toezicht heeft als doel het toezicht houden op het realiseren van goede en veilige zorg. Die zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie (voldoet zij aan haar maatschappelijke opgave) en waarde toevoegen voor de cliënten van De Enghoeve. Naast de formele rollen als toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) dienen de leden van de raad ook als inspirator en verbinder te kunnen fungeren. De Raad van Toezicht is “het geweten” van de organisatie. Om dit te kunnen waarmaken ontvangt de raad van toezicht periodiek rapportages. Om een betrouwbaar inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de Stichting de Enghoeve, bevraagt hij de bestuurder en andere relevante partijen (zoals Cliëntenraad en accountant). Daarnaast dienen de leden van de raad ook hun kennis up-to-date te houden (beleidsmatig, financieel en zorginhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de bestuurder te kunnen bieden. Onze raad van Toezicht werkt volgens de zorgbrede Governance Code.

Aandachtsgebieden

De volgende kwaliteiten en domeinen dienen in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn:
• Bestuurlijk
• Financieel-economisch
• Zorg en welzijn
• Overheid
• Juridisch
• HRM
• Marketing en communicatie

Functie-eisen

Er wordt gezocht naar 1 toezichthouder, een met zorg profiel die beschikt over ruime (strategische) ervaring en expertise opgedaan binnen de Zorg en/of die ervaring met HRM heeft. Tevens neemt het lid zitting in één van de commissies. De cultuur binnen de raad van toezicht is te omschrijven als nuchter, toegankelijk en collegiaal. Gezien de omvang van de organisatie is het mogelijk om de zorg van dichtbij mee te maken. De komende periode zal de strategie hoog op de agenda staan van de raad van toezicht en de bestuurder. Dit biedt de mogelijkheid om ‘samen’ dit proces in te gaan, invloed uit te oefenen en gezamenlijk tot keuzes te komen. Gezien de samenstelling van de raad van toezicht heeft het de voorkeur om deze positie in te vullen door een vrouwelijke kandidaat, maar is geen vereiste.
De kandidaat is in staat toezicht te houden zonder “last of ruggespraak” naar enige achterban.
De rol van vertrouwenspersoon en adviseur van de directeur en/of management weet hij/zij integer te vervullen.

Profiel

• affiniteit met de doelstellingen en werkwijze van Stichting De Enghoeve;
• kennis van zorg en welzijn in de regio is een pre, een relevant netwerk is gewenst;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• Werk en denkniveau WO of HBO+
• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Stichting De Enghoeve stellen;
• beschikt over veranderingskracht en innovatief vermogen
• voldoende beschikbaarheid.

Aard van de functie

Het betreft een maatschappelijke toezichthouderfunctie. De functie is onbezoldigd.

Procedure

Uw brief met CV ontvangen wij graag vóór 15 juli 2018. U kunt deze mailen naar de voorzitter *
Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht:
Gerard van den Berg : 06-22465587