Vacature Lid Raad van Toezicht

Achtergrondinformatie

Stichting De Enghoeve is in 2006 in het leven geroepen om het particuliere initiatief van Cora van den Tol aan de Eng in Uitwijk officieel vorm te geven. De twee doelen zoals opgesteld in de eerste statuten waren:

· Het verlenen van zorg aan mensen met een specifieke zorgvraag met behulp van paarden in het Land van Heusden en Altena

· Het mogelijk maken voor mensen met een beperking om op een rustige, plezierige en leerzame wijze hun vrije tijd door te brengen.

Op dit moment biedt de stichting:

· Gespecialiseerde dagbesteding voor cliënten van 18+ met een zorgvraag

· Gespecialiseerde behandeling en begeleiding voor cliënten tot 18 jaar (waaronder B-GGZ en S-GGZ).

In de afgelopen jaren heeft de Stichting een enorme ontwikkeling doorgemaakt met de transformatie van alleen een zorgboerderij naar een zorginstelling met een volwaardig behandelcentrum jeugd en jongeren. Op inhoudelijk niveau, wat betreft het professioneel aanbieden van de zorg door o.a. het behalen van het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001. Op praktisch niveau door het verbeteren, verfraaien van het terrein en de binnen locaties. Maar ook met betrekking tot de personele bezetting waardoor er een mooi team met een diversiteit aan opleidingen, kwalificatie en specialisatie aan het werk is.

Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de zorg blijft de stichting haar doelen heroverwegen en werken aan een toekomstbestendig strategisch plan.

Een organisatie in ontwikkeling die uw kennis en kunde goed kan gebruiken.

Nieuwe leden Raad van Toezicht

Stichting De Enghoeve is op zoek naar een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en is een klankbord voor de directie en/of management m.b.t. strategie en beleid van de organisatie.

Functie-inhoud

De Raad van Toezicht van De Enghoeve bestaat uit min 3 en max. 7 leden. Door vertrek van een lid bestaat de huidige samenstelling uit 4 leden (inclusief de voorzitter). Er wordt gestreefd dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteit beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van De Enghoeve. De raad van toezicht heeft als doel het toezicht houden op het realiseren van goede en veilige zorg. Die zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie (voldoet zij aan haar maatschappelijke opgave) en waarde toevoegen voor de cliënten van De Enghoeve. Naast de formele rollen als toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) dienen de leden van de raad ook als inspirator en verbinder te kunnen fungeren. De Raad van Toezicht is “het geweten” van de organisatie. Om dit te kunnen waarmaken ontvangt de raad van toezicht periodiek rapportages. Om een betrouwbaar inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de Stichting de Enghoeve, bevraagt de RvT de bestuurder en andere relevante partijen (bijv. de accountant). Daarnaast dienen de leden van de raad ook hun kennis up-to-date te houden (beleidsmatig, financieel en zorginhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de bestuurder te kunnen bieden. Onze raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting werken volgens de Zorgbrede Governance Code.

Aandachtsgebieden

De volgende kwaliteiten en domeinen dienen in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn:

· Bestuurlijk

· Financieel-economisch

· Zorg en welzijn

· Overheid

· Juridisch

· HRM

· Marketing en communicatie

Functie-eisen

Er wordt gezocht naar een toezichthouder met een zorg en welzijn- of een juridisch profiel die beschikt over ruime (strategische) ervaring en expertise op dit gebied. Tevens neemt het nieuwe lid zitting in één van de commissies. De cultuur binnen de raad van toezicht is te omschrijven als nuchter, toegankelijk en collegiaal. Gezien de omvang van de organisatie is het mogelijk om de zorg van dichtbij mee te maken. De komende periode zal de strategie hoog op de agenda staan van de raad van toezicht en de bestuurder. Dit biedt de mogelijkheid om ‘samen’ dit proces in te gaan, invloed uit te oefenen en gezamenlijk tot keuzes te komen. Gezien de samenstelling van de raad van toezicht heeft het de voorkeur om deze positie in te vullen met een vrouwelijke kandidaat, maar is dit geen vereiste.

De kandidaat is in staat toezicht te houden zonder “last of ruggespraak” naar enige achterban.

De rol van vertrouwenspersoon en adviseur van de directeur en/of management weet hij/zij integer te vervullen.

Profiel

· Affiniteit met de doelstellingen en werkwijze van Stichting De Enghoeve;

· Voldoende kennis om de RvT juridisch of de zorg inhoudelijk te vertegenwoordigen.

· Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;

· Werk en denkniveau WO of HBO+

· Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

· Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

· Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Stichting De Enghoeve stellen;

· Beschikt over veranderingskracht en innovatief vermogen

· Voldoende beschikbaarheid.

Aard van de functie

Het betreft een maatschappelijke toezichthouderfunctie. De functie is onbezoldigd. Elk jaar zijn er 5 vergaderingen en een Heidag waarin het beleid getoetst en evt. bijgesteld wordt ten behoeve van het nieuwe jaarplan.

Procedure

Uw brief met CV ontvangen wij graag vóór 1 september. U kunt deze mailen naar de voorzitter gerardvandenberg@enghoeve.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht:

Gerard van den Berg : 06-22465587