Toezicht

De visie, missie en kernwaarden van Stichting De Enghoeve zijn de basis van handelen van Bestuur en Raad van Toezicht. Centraal staan de doelstellingen: goede zorg, dichtbij mensen, tevreden medewerkers, financieel gezond, met als kernwaarden passie en vakmanschap.  

De Raad van Toezicht van Stichting de Enghoeve houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de stichting specifiek toezicht op alle inspanningen om risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. De Raad van Toezicht hanteert de basiswaarden van goed bestuur als leidraad voor zijn handelen (goed beslagen ten ijs, reflectie en transparantie). De Raad van Toezicht benoemt vakbekwame en betrokken toezichthouders voor de posities in de Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht heeft vier vastgelegde hoofdtaken:  

  1. Toezicht houden; Met de toezichthoudende rol geeft de RvT invulling aan de verantwoordelijkheid om tijdig de risico’s te signaleren voor het kunnen blijven voldoen aan de maatschappelijke opgave en continuïteit van De Enghoeve. 
  2. Sparringpartner/adviseur van de Bestuurder; De Raad van Toezicht gaat uit van een open en positief kritische relatie met de Bestuurder. Vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid staat de RvT de Bestuurder bij, zowel in vergaderingen, als in informele overleggen, waartoe zowel de Bestuurder als de RvT het initiatief kunnen nemen 
  3. Werkgever van de Bestuurder; De RvT is een betrokken werkgever voor het bestuur en benoemt een integer en deskundig bestuur. De RvT ziet toe op het functioneren van de Bestuurder. De RvT voert een open en professionele dialoog met de Bestuurder, die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.  
  4. Pleitbezorger; De RvT treedt op als pleitbezorger van De Enghoeve bij stakeholders en bij overige relevante betrokkenen. 

Medezeggenschap 

Heb je een vraag of mededeling voor de Raad van Toezicht? Mail naar rvt@enghoeve.nl