Stichting De Enghoeve is een gespecialiseerd behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen. Wij zijn een groene locatie aan een het doodlopende straatje De Eng en het riviertje De Alm. Een bevlogen team uit uiteenlopende vakgebieden werkt hier met zorg en aandacht voor mens, dier en de natuur.  Rust en veiligheid zijn onze basisbegrippen.

Ons team bestaat uit: (GZ/Klinisch) psychologen, orthopedagogen (generalist), autismedeskundigen, SI-therapeuten, sociaal pedagogisch hulpverleners en sociaal pedagogisch werkers. De expertise van Stichting De Enghoeve ligt met name op het gebied van autisme, sociaal-emotionele problematiek, hechtingsproblematiek, traumaproblematiek (EMDR), systeemproblematiek en sensorische informatieverwerking. Expertise, daar hecht Stichting De Enghoeve veel waarde aan. Zowel intern als extern volgen de medewerkers cursussen, workshops en trainingen. Daarnaast ontvangen zij supervisie en intervisie, om zo op hun beroepsmatig handelen en persoonlijk functioneren te reflecteren.

Bij Stichting De Enghoeve staat de ervaringsgerichte benadering met de kinderen en jongeren centraal. De meerwaarde van buiten zijn, bewegen en omgang met dieren wordt mee genomen in de behandeling en begeleiding. In deze benadering gaat het erom dat de jeugdige ervaringen kan opdoen, waarbij er aandacht wordt besteed aan wat helpend is om moeilijkheden aan te pakken. Door stil te staan bij ervaringen, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke emoties je ervaart of hoe je alertheid is, kan een jeugdige meer inzicht krijgen in wat hij/zij ervaart en kan er aandacht besteed worden aan wat de jeugdige nodig heeft (voor zichzelf, maar ook voor de omgeving). De houding van behandelaar of begeleider is hierbij nieuwsgierig, oprecht, invoelend en niet oordelend.

Op De Enghoeve werken wij daarnaast vanuit de volgende therapeutische achtergronden:

Systeemgerichte benadering

Er wordt gekeken naar de dynamiek binnen het systeem, wat betekent dat er niet alleen wordt ingezoomd op het kind/de jongere, maar ook op het systeem eromheen. De moeilijkheden van het kind/de jongere worden bekeken in samenhang met dit grotere geheel. Hierbij worden de patronen die er tussen mensen in het systeem afspelen onderzocht (bv. gedragingen, denkbeelden, communicatie). Daarnaast wordt er gekeken naar de krachten en hulpbronnen van het systeem. Er wordt naar gestreefd om het welbevinden van het cliëntsysteem te vergroten en de interactie te beïnvloeden, wat een positief effect heeft op het kind/de jongere.

Lichaamsgerichte benadering

Bij het lichaamsgericht werken staat het lichaam centraal. Het gaat er hierbij om dat het kind/de jongere leert om te kijken en te luisteren naar wat hij/zij ervaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voelen van woede of vermoeidheid. Eerst wordt bespreekbaar gemaakt wat er gevoeld wordt. Vervolgens wordt er bekeken wat hieraan ten grondslag ligt en hoe hiermee omgegaan kan worden. Je bent niet bezig met praten over, maar met ervaren wat er in het hier en nu gebeurt.

Oplossingsgericht werken

Bij oplossingsgericht werken staat de gewenste toekomst centraal. In plaats van een sterke focus op dingen die niet goed gaan, breng je met erkenning voor het probleem samen in beeld wat er voor het probleem in de plaats zou moeten komen. Krachten die al bij het kind/jongere en het gezin aanwezig zijn, worden gebruikt om stapsgewijs aan de gewenste situatie te werken. Zaken die al goed gaan of waar men tevreden over is worden benut en verder uitgebouwd. Deze werkwijze is daarmee automatisch vriendelijk, positief en versterkend voor het zelfbeeld van betrokkenen.

Emma van Maastricht

Emma geeft voornamelijk individuele begeleiding aan de jeugd, vanuit haar achtergrond als sociaal cultureel werker.

HoiIk ben Emma van Maastricht

gespecialiseerd begeleider

Emma van Maastricht