Hoe gaan wij om met je gegevens?

Rapportage en geheimhouding

Rapportage over de behandeling vindt schriftelijk, met mondelinge toelichting, plaats. Deze rapportage wordt verstrekt aan de ouders en/of jongere / wettelijk vertegenwoordiger in de vorm van een behandel- en/of begeleidingsplan, evaluatie hiervan of een rapportage van (psychologisch) onderzoek. Informatie uit de rapportages wordt alleen met toestemming van ouders en/of jongere / wettelijk vertegenwoordiger gedeeld met extern betrokkenen of verwijzer. Voorafgaand aan eventuele overdracht van informatie wordt afgestemd welke informatie er vanuit Stichting De Enghoeve gedeeld zal gaan worden. Ouders en/of jongere / wettelijk vertegenwoordiger hebben de mogelijkheid om het verstrekken van (bepaalde) informatie uit onderzoek of rapportage aan verwijzer (bv. CJG of huisarts) te blokkeren.

De senior behandelaar (en behandelaren en begeleiders) hebben geheimhoudingsplicht. Ook overige intern betrokken die kennis hebben genomen van cliëntgegevens zijn verplicht tot geheimhouding daarvan. Geheimhoudingsplicht mag doorbroken worden als de senior behandelaar/dossierhouder gegronde redenen heeft om te menen dat dit noodzakelijk is en dit enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan worden betrokkenen, wanneer mogelijk, hiervan op de hoogte gesteld.

Dossier

Het dossier van de cliënt wordt in een online, beveiligde omgeving bewaard. Daarnaast wordt op papier aangeleverde informatie fysiek opgeslagen in een afgesloten dossierkast. De senior behandelaar/dossierhouder heeft toegang tot het elektronisch dossier. De rechtstreeks bij de behandeling en/of begeleiding betrokken behandelaren of begeleiders, krijgen tevens toegang tot (gedeelten) van het dossier, zodat zij over de noodzakelijke informatie beschikken om de behandeling of begeleiding uit te kunnen voeren.

De volgende gegevens kunnen onder andere bewaard worden in het dossier: Verslaglegging van de behandeling en/of begeleiding, uitwerking van observaties, behandel-/begeleidingsplan, onderzoeksverslagen, mails, aantekeningen over overleg en telefonisch contact, intakeformulier, zorgovereenkomst, beschikkingen en toestemmingsformulieren.

Het verwerken van cliëntgegevens door Stichting De Enghoeve heeft tot doel de hulpvraag, de geboden zorg en de resultaten vast te leggen, zodat

  • de voortgang kan worden bewaakt
  • de behandeling/begeleiding tussen de verschillende medewerkers kan worden afgestemd
  • verantwoording kan worden afgelegd aan de cliënt, de ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.

Zie voor meer informatie: