Hoe gaan wij om met je gegevens?

Rapportage en geheimhouding

Rapportage over de begeleiding vindt schriftelijk, met mondelinge toelichting, plaats. Deze rapportage wordt verstrekt aan de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger in de vorm van een begeleidingsplan. Informatie uit het begeleidingsplan wordt alleen met toestemming van de cliënt ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger gedeeld met extern betrokkenen of verwijzer. Voorafgaand aan eventuele overdracht van informatie wordt afgestemd welke informatie er vanuit Stichting De Enghoeve gedeeld zal gaan worden. Cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger hebben de mogelijkheid om het verstrekken van (bepaalde) informatie aan externen te blokkeren.

Het hoofd zorg, de begeleiders en overige intern betrokkenen hebben geheimhoudingsplicht. Geheimhoudingsplicht mag doorbroken worden als het hoofd zorg gegronde redenen heeft om te menen dat dit noodzakelijk is en het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan worden betrokkenen, wanneer mogelijk, hiervan op de hoogte gesteld.

Dossier

Het dossier van de cliënt wordt in een online, beveiligde omgeving bewaard. Daarnaast wordt op papier aangeleverde informatie fysiek opgeslagen in een afgesloten dossierkast. Het hoofd zorg en de betrokken begeleider(s) hebben toegang tot het elektronisch dossier.

De volgende gegevens kunnen onder andere bewaard worden in het dossier: Verslaglegging van de begeleiding, uitwerking van observaties, begeleidingsplan, onderzoeksverslagen, mails, aantekeningen over overleg en telefonisch contact, intakeformulier, zorgovereenkomst en toestemmingsformulieren.

Het verwerken van cliëntgegevens door Stichting De Enghoeve heeft tot doel de hulpvraag, de geboden zorg en de resultaten vast te leggen, zodat

  • de voortgang kan worden bewaakt
  • de begeleiding tussen de verschillende medewerkers kan worden afgestemd
  • verantwoording kan worden afgelegd aan de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.

Zie voor meer informatie: