Toezichtvisie St. De Enghoeve

Juli, 2021

  1. Inleiding

Voor u ligt de toezichtvisie van de Raad van Toezicht van Stichting De Enghoeve (RvT). Deze toezichtvisie bevat de uitgangspunten voor het handelen van het Bestuur en de Raad van Toezicht. Beiden baseren de toezichtvisie op ‘vertrouwen in elkaar’. Goede samenwerking is hierbij het uitgangspunt evenals een positief kritische instelling en openheid om de  zaken te bespreken.

De toezichtvisie wordt periodiek geëvalueerd op basis van praktijkervaringen, ontwikkelingen in de samenleving, maatschappelijke discussies over ‘good governance’ en op basis hiervan aangepast. De toezichtvisie wordt in samenspraak tussen bestuurder en RvT vastgesteld.

2. Visie

De visie, missie en kernwaarden van St. De Enghoeve zijn de basis van handelen van Bestuur en RvT. Centraal staan de doelstellingen: goede zorg, dichtbij mensen, tevreden medewerkers, financieel gezond, met als kernwaarden passie en vakmanschap.

De Raad van Toezicht hanteert de basiswaarden van goed bestuur als leidraad voor zijn handelen (goed beslagen ten ijs, reflectie en transparantie). De Raad van Toezicht benoemt vakbekwame en betrokken toezichthouders voor de posities in de Raad van Toezicht. Toezichthouders die zich continu ontwikkelen en bekwamen. De Raad van Toezicht evalueert periodiek het eigen functioneren. De Raad van Toezicht handelt transparant en zorgt voor open relaties met de stakeholders van De Enghoeve. We onderstrepen het belang van medezeggenschap van medewerkers en cliënten en realiseren een open en betrokken relatie met alle direct betrokkenen.

Het toezicht is geworteld in de zorg-brede governance code, met als belangrijke uitgangspunten dat de   RvT toezicht houdt op waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van De Enghoeve als zorginstelling en bijdragen aan de realisatie van goede zorg. Daarbij hechten we niet alleen aan toezicht achteraf, maar juist aan het vanuit een toekomstgerichte houding invullen van onze toezichtrol. Uitgangspunt is dat toezicht van toegevoegde waarde is voor het Bestuur, de organisatie en overige betrokkenen.

De RvT ziet zichzelf als intern toezichthouder. Voor de Raad van Toezicht is de Bestuurder het boegbeeld van de organisatie. De Raad van Toezicht werkt op gepaste afstand van de Bestuurder. De rol van de Bestuurder kan door (leden van) de Raad van Toezicht niet worden overgenomen, behoudens de bij tijdelijke  ontstentenis van de Bestuurder.

De RvT is betrokken bij de visievorming en de strategieontwikkeling van De Enghoeve. De  visie en strategie (jaarplannen) vormen het toetsingskader voor de RvT waar door de jaren heen mee wordt gewerkt. Evenals de governance code Zorg en geldende wet- en regelgeving.

Belangrijk vertrekpunt voor de RvT is dat De Enghoeve goede zorg moet kunnen blijven leveren aan haar cliënten.

3. Visie in de praktijk

3.1 Hoofdtaken

De RvT heeft vier vastgelegde hoofdtaken:

  • Toezicht houden
  • Sparringpartner/adviseur van de Bestuurder
  • Werkgever van de Bestuurder
  • Pleitbezorger

3.1.1 Toezicht houden

Met de toezichthoudende rol geeft de RvT invulling aan de verantwoordelijkheid om tijdig de risico’s te signaleren voor het kunnen blijven voldoen aan de maatschappelijke opgave en continuïteit van De Enghoeve. Onze visie is dat te allen tijde sprake moet zijn van integraal toezicht. Dit houdt in dat we altijd oog hebben voor de volgende  drie domeinen: cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Ook hebben we bij het toezichthouden aandacht voor kwantiteit en kwaliteit en voor feiten en ervaringen. Ons uitgangspunt is dat we betrokken zijn, zonder zelf aan het roer te gaan staan.

Om goed toezicht te kunnen houden hebben we informatie nodig. Informatie die de Bestuurder ons ter beschikking stelt en informatie die we ophalen bij diverse stakeholders in en buiten de organisatie.

Informatie van Raad van Bestuur

De Bestuurder draagt zorg voor het tijdig informeren van de RvT. Dit betreft alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de RvT.

De informatie wordt in de regel gegeven als voorbereiding op dan wel tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. De Bestuurder verstrekt tussentijds informatie als hier aanleiding voor is. De hiervoor genoemde informatie bevat minimaal alle beleidsstukken, ontwikkelingen op het gebied van zorg, cliënten, personeel en stakeholders, financiële rapportages, jaarverslagen, rapporten van toezichthouders en/of opdrachtgevers, klachten van cliënten, personeel en/of stakeholders.

Informatie van en uit de organisatie

Het staat de RvT vrij om alle overige informatie die in het belang is voor een juiste bedrijfsvoering van de Enghoeve te verkrijgen bij belanghebbende betrokkenen. Dit doet de RvT open en transparant.

Informatie van stakeholders

Informatie over financiën en financiële ontwikkelingen bespreekt de RvT met de externe accountant. De Raad van Toezicht ziet toe op goed stakeholder-management door de Bestuurder en ondersteunt de Bestuurder hierbij  wanneer dit in onderling overleg als noodzakelijk dan wel gewenst wordt gezien.

3.1.2 Sparringpartner/adviseur van de Bestuurder

De Raad van Toezicht gaat uit van een open en positief kritische relatie met de Bestuurder. Vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid staat de RvT de Bestuurder bij, zowel in  vergaderingen, als in informele overleggen, waartoe zowel de Bestuurder als de RvT het initiatief kunnen nemen. De RvT  hanteert als uitgangspunt dat de samenstelling van de Raad zodanig is dat alle gewenste professionaliteit (kennis, ervaring en persoonlijkheid) vertegenwoordigd is en wordt ingezet om het bestuur te adviseren.

3.1.3 Werkgever van de raad van bestuur

De RvT is een betrokken werkgever voor het bestuur en benoemt een integer en deskundig bestuur. De RvT ziet toe op het functioneren van de Bestuurder. De RvT voert een open en professionele dialoog met de Bestuurder, die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De RvT hanteert voor wat betreft beloning de gestelde uitgangspunten als vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens 2.

3.1.4 Pleitbezorger netwerken

De RvT treedt op als pleitbezorger van De Enghoeve bij stakeholders en bij overige relevante betrokkenen.

3.2         Werkwijze Raad van Toezicht

De RvT komt minimaal vier keer per jaar in vergadering bijeen, samen met de  Bestuurder. Eenmaal per jaar is er een bespreking die volledig aan de strategie/jaarplannen is gewijd.

De RvT heeft twee commissies: de Audit Commissie (financiën en bedrijfsvoering) en de Remuneratiecommissie (voordracht en benoeming bestuurder en leden van de RvT). Deze commissies adviseren de RvT op thema’s hun werkgebied betreffend.

3.3         Samenstelling

Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvT zijn professionaliteit, integriteit en    diversiteit. Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich permanent inzetten om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van de Enghoeve.