Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

Inhoud 

 1. Algemeen en werkwijze 
 1. Toezicht visie 
 1. Uitgangspunten, Governance code 
 1. Activiteiten 
 1. Meest in het oog springende activiteiten 
 1. Bezoldiging 
 1. Samenstelling en functieverdeling Raad van Toezicht 

Pagina-einde 

1 Algemeen en werkwijze 

Conform de statuten heeft de Raad van Toezicht tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van stichting de Enghoeve en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De raad ziet er met name op toe dat beleid en uitvoering strookt met de statuten, bestuursreglement, vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de uitgangspunten conform wetgeving en governance.  

De raad is zodanig samengesteld dat de leden kritisch en onafhankelijk kunnen opereren naar het bestuur en naar elkaar. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft een specifiek aandachtsgebied en heeft tevens zitting in één of meerdere commissies. De voorzitter van de RvT is het primaire contactpunt voor de bestuurder en heeft regelmatig overleg met haar.  

Om het gevoel met de uitvoering zoveel mogelijk te kunnen ervaren vinden RvT-vergadering zo veel mogelijk plaats op de locatie van de Enghoeve. De afgelopen periode is daarin uitzonderlijk geweest omdat Corona deze werkwijze onmogelijk maakte. Alle RvT-leden hopen dat de oplossing via “Teams” zo snel mogelijk overbodig wordt en de vergaderingen weer op de normale wijze kunnen plaatsvinden. 

De Raad van Toezicht kent twee commissies, een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De commissies bereiden de menings- en besluitvorming in de RvT-vergadering voor. De leden van de auditcommissie zijn vooral actief op het gebied van financiën, begroting, jaarrekening en contractuele zaken. De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de arbeidsvoorwaardelijke zaken voortvloeiend uit de werkgeversrol van de RvT ten opzichte van de directeur/bestuurder.  

2 Toezicht visie 

Als Raad van Toezicht willen wij vanuit onze verantwoordelijkheid en met onze kennis een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke opdracht van de Enghoeve. Daarbij willen we een strategische gesprekspartner zijn voor de bestuurder, kritisch, inspirerend en werkend vanuit vertrouwen. Wij staan goed in verbinding met het Management Team en zien dit als een goede manier om als raad breder in gesprek te zijn en veelzijdig geïnformeerd te worden. De raad wil zich zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk presenteren. 

De visie, missie en kernwaarden van Stichting De Enghoeve zijn de basis van handelen van Bestuur en Raad van Toezicht. Centraal staan de doelstellingen: goede zorg, dichtbij mensen, tevreden medewerkers, financieel gezond, met als kernwaarden passie en vakmanschap.   

De Raad van Toezicht van Stichting de Enghoeve houdt in het licht van de maatschappelijke doelen van de stichting specifiek toezicht op alle inspanningen om risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. De Raad van Toezicht hanteert de basiswaarden van goed bestuur als leidraad voor zijn handelen (goed beslagen ten ijs, reflectie en transparantie). De Raad van Toezicht benoemt vakbekwame en betrokken toezichthouders voor de posities in de Raad van Toezicht.   

De Raad van Toezicht heeft vier vastgelegde hoofdtaken:   

 1. Toezicht houden; Met de toezichthoudende rol geeft de RvT invulling aan de verantwoordelijkheid om tijdig de risico’s te signaleren voor het kunnen blijven voldoen aan de maatschappelijke opgave en continuïteit van De Enghoeve. 
 1. Sparringpartner/adviseur van de Bestuurder; De Raad van Toezicht gaat uit van een open en positief kritische relatie met de Bestuurder. Vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid staat de RvT de Bestuurder bij, zowel in vergaderingen, als in informele overleggen, waartoe zowel de Bestuurder als de RvT het initiatief kunnen nemen 
 1. Werkgever van de Bestuurder; De RvT is een betrokken werkgever voor het bestuur en benoemt een integer en deskundig bestuur. De RvT ziet toe op het functioneren van de Bestuurder. De RvT voert een open en professionele dialoog met de Bestuurder, die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.  
 1. Pleitbezorger; De RvT treedt op als pleitbezorger van De Enghoeve bij stakeholders en bij overige relevante betrokkenen. 

3 Governance code 

De Raad van Toezicht werkt volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode en houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de Enghoeve. De formele kaders voor ons toezicht worden gevormd door wet- en regelgeving, de Governancecode, statuten en interne reglementen. Inhoudelijk werken we binnen de kaders van het vastgestelde beleidsplan en het jaarplan.  

De Governance code Zorg is een prima instrument voor de Raad van Toezicht om haar verantwoordelijkheden in te vullen en draagt daarmee bij aan de realisatie van de doelstellingen van de Enghoeve.  

4 Activiteiten  

De Raad van Toezicht heeft in 2021 vijfmaal vergaderd, waarvan vier maal met de directie. Daarnaast waren er bijeenkomsten van de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De RvT-leden hebben ook deelgenomen aan de jaarlijkse Heidedag waaraan ook het management team van de Enghoeve deelneemt. De overlegsituaties worden structureel gekenmerkt door een open en constructieve werkwijze met respect voor elkaars rol en gericht op het gemeenschappelijke maatschappelijke doel: een gezonde organisatie gericht op goede zorg en welzijn voor de cliënten. Ook is de RvT aanwezig geweest op het grootoverleg dat 2 maal per jaar met alle werknemers en vrijwilligers wordt gehouden. 

5 Meest in het oog springende activiteiten 

Naast de besluiten die de Raad van Toezicht heeft genomen met betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag over 2020 en de begroting 2021, zijn er veel andere onderwerpen de revue gepasseerd. Hieronder een korte opsomming: 

 • Veel aandacht ging dit jaar naar Covid19 en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de Enghoeve. Terugkijkend kunnen we concluderen dat dankzij de inzet van alle medewerkers de impact op de zorgverlening tot een minimum is beperkt.  
 • 2021 was het jaar van de overdracht van de directeursrol van Cora van den Tol naar Ylona Mijnster. De hiermee samenhangende werkzaamheden waren tijdig ingezet en hebben tot een geruisloze overdracht van verantwoordelijkheden geleid. Door de management team leden en de overige medewerkers en vrijwilligers is aangegeven dat er veel waardering is voor de wijze waarop de overdracht heeft plaatsgevonden en heeft dit tevens geleid tot een warm welkom voor Ylona in haar nieuwe rol.  
 • In 2021 is het Management Team begonnen te onderzoeken op welke wijze samenwerking met andere zorginstellingen tot de mogelijkheden behoort. De achterliggende gedachte is dat door samenwerking het Enghoeve zorgaanbod gedeeld kan worden met anderen en tegelijkertijd gebruik gemaakt kan worden van andere vormen van zorg van andere instellingen.  
 • De Raad van Toezicht heeft gedurende 2021 geëvalueerd of zij als college met de juiste zaken bezig was en zij daaraan op de juiste wijze invulling heeft gegeven. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als basis voor toekomstige verbeteringen.  

In aansluiting op de zelfevaluatie heeft ook een 360-graden feedback proces plaatsgevonden waarbij de RvT-leden elkaar de maat namen op het gebied van competenties en functioneren. Waar aanleiding was tot verdere verdieping zijn individuele leden van de RvT met elkaar in gesprek gegaan. 

 • Het reglement van Bestuur en Raad van Toezicht  is gedurende het afgelopen jaar tegen het licht gehouden en waar noodzakelijk aangepast. Tevens is een Visie-document ontwikkeld waarin de uitgangspunten voor het handelen van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn geformuleerd. 
 • Het overlijden van Carolien van der Schaik was aanleiding de autorisaties van de Enghoeve opnieuw in te richten. Dit is in goede harmonie met de bestuurder en het management team afgerond. 
 • In samenwerking met het Management Team is gewerkt aan nieuwe contracten voor de huur van de gebouwen van de Enghoeve alsook voor de huur van de paarden.  

6 Bezoldiging 

Zoals vermeld in de statuten ontvangen de leden van de Raad van Toezicht geen bezoldiging. 

7 Samenstelling en functieverdeling Raad van Toezicht  

Naam Functie in RvT Aftredend 
Jan Bel Lid auditcommissie 2023, herkiesbaar 
Gerard van den Berg Voorzitter 2023 
Claudia Karels Lid remuneratiecommissie 2024, herkiesbaar 
Martijn van Wijk Lid auditcommissie 2024 
Krijn de Zeeuw Lid remuneratiecommissie 2022