Hoe gaat het verder bij ons?

Start

Er wordt een senior behandelaar/dossierhouder toegewezen, die het aanspreekpunt is. Hierna wordt een intakegesprek gepland. In het intakegesprek worden opvallende punten uit het door ouders (en jongere) ingevulde intakeformulier besproken en wordt de verdere procedure besproken. Zo wordt er bijvoorbeeld besproken welke problemen er worden ervaren, maar ook wat er goed gaat.  Ook wordt er gevraagd naar belangrijke aanvullende informatie, bijvoorbeeld schoolresultaten of onderzoeksverslagen.

Behandeling en begeleiding

In overleg met ouders (en jongere) worden de methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen besproken en wat hiervan wel en niet verwacht mag worden. Een onderdeel van de behandeling kan nader (psychologisch) onderzoek zijn om het functioneren beter in kaart te brengen, denk bv. aan gedrag, sensorisch functioneren, welbevinden, opvoedingsbelasting.

De eerste periode staat in het teken van kennismaking, contactopbouw en mogelijk nader onderzoek. Samen met ouders (en jongere) wordt een behandel- en/of begeleidingsplan opgesteld. Hierin worden onder andere de doelen vastgelegd, de verwachtingen en de werkwijze. Als er sprake is van behandeling komt het kind geregeld naar de Enghoeve; deels voor behandeling om vaardigheden aan te leren en, wanneer nodig, voor diagnostiek (en deels voor begeleiding om de aangeleerde vaardigheden nogmaals te oefenen). Na een afgesproken periode wordt het behandel- en/of begeleidingsplan samen met de ouders (en de jongere) geëvalueerd. In overleg kunnen de casemanager van het CJG of andere betrokkenen betrokken worden bij de evaluatie.

Samenwerking

Stichting De Enghoeve vindt het belangrijk om op een respectvolle wijze samen te werken met de ouders, jongere (en wettelijk vertegenwoordiger). Dit houdt onder andere in dat er aandacht besteed wordt aan het vinden van overeenstemming over de gestelde behandeldoelen en eventuele onderzoeksvragen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om cliënt/ouders/wettelijk vertegenwoordiger goed te informeren (en te overleggen over) de inhoud van de behandeling (en onderzoek), de verwachte resultaten en de manier waarop wij dit uitvoeren.

Naast de inzet van medewerkers van Stichting De Enghoeve om de behandeling (en begeleiding) te laten slagen, is het van belang dat de jongere en de ouders tevens gemotiveerd zijn. Dit betekent dat er zowel tijd als energie gevraagd wordt.

Ten behoeve van de kwaliteit van de aangeboden behandeling en/of begeleiding wordt binnen Stichting De Enghoeve inhoudelijke informatie over de behandeling/begeleiding gedeeld met intern betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om (mede)behandelaren, begeleiders, stagiaires of vrijwilligers. Het verstrekken van de informatie wordt beperkt tot de voor betrokken medewerker noodzakelijke informatie om zijn of haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. De ouders (en de jongere) worden geïnformeerd over wie de directe betrokkene(n) is/zijn bij de behandeling/begeleiding van de cliënt.

Vanuit Stichting De Enghoeve vinden wij het belangrijk om samen te werken met verwijzer en extern betrokkenen, bijvoorbeeld: CJG-er, huisarts,  fysiotherapeut, logopedist, leerkracht enz. Hiervoor wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de jongere en/of de ouders. De inhoud van het contact gebeurt in overleg met hen. Stichting De Enghoeve organiseert intensief contact met de school, het gezin en andere betrokkenen om alle leefgebieden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe omgegaan moet worden met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties, zoals bijvoorbeeld De Enghoeve deze moeten hebben en verplicht zijn om deze te gebruiken. Wanneer er sprake is van (vermoedens van) acute of structurele onveiligheid is De Enghoeve verplicht om dit te melden bij Veilig Thuis. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen dat behandeling plaatsvindt o.a. gericht op het verminderen van de acute en structurele onveiligheid, waarbij daarnaast gemeld wordt bij Veilig Thuis. Na de melding wordt er samengewerkt met Veilig Thuis door De Enghoeve, dit om de veiligheid te vergroten. Deze samenwerking vindt plaats samen met de ouders/verzorgers, hierin worden zij actief betrokken. Voor meer informatie over de meldcode kunt u kijken op de website van de rijksoverheid.

Afmelden of stoppen behandeling en/of begeleiding

Stichting De Enghoeve maakt gebruik van een 24 uurs afmeldregeling. Dit betekent dat er per mail of telefonisch contact opgenomen dient te worden met de betrokken senior behandelaar/dossierhouder om af te melden.

In overleg wordt met ouders, het kind/de jongere en de verwijzer steeds bekeken of de behandeling/begeleiding voorgezet wordt of dat er sprake kan zijn van afronding. Tussentijds stoppen met de begeleiding/behandeling op initiatief van ouders/de jongere vindt bij voorkeur plaats in overleg met de senior behandelaar/dossierhouder. Ook wordt de verwijzer betrokken zodat deze, indien nodig, een nieuwe zorgaanbieder kan zoeken.

Vakantie

Stichting De Enghoeve houdt bepaalde vakantieweken en vrije dagen aan. Stichting De Enghoeve biedt dan ook geen respijtzorg of vakantieopvang. Tijdens de intake en aan het begin van een nieuw schooljaar  wordt er een lijst met de vakanties en vrije dagen van het betreffende jaar mee gegeven.

No show

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren af worden gezegd, worden voor 50% bij ouders/ verzorgers in rekening gebracht. Afspraken die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.