Ambulante (individuele) begeleiding

Sinds januari 2021 bieden wij bij Stichting de Enghoeve naast individuele- en groep-dagbesteding ook ambulante begeleiding aan volwassenen. Dit houdt in dat er een begeleider bij de cliënt in de thuissituatie ondersteuning biedt. Deze begeleiding kan gericht zijn op de volgende resultaatgebieden: 

a) Sociaal en persoonlijk functioneren  
b) Huishoudboekje op orde  
c) Zelfzorg en gezondheid  
d) Regie bij het voeren van een huishouden  
e) Hebben van een zinvolle daginvulling  
f) Ontlasten van de mantelzorger (waaronder kortdurend verblijf) 

De begeleiding die Stichting de Enghoeve biedt is maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de activiteiten gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. 

Waar de begeleiding van Stichting de Enghoeve voor staat is dat de begeleiding laagdrempelig en vraaggericht is. Het belangrijkste doel is de stimulatie van de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarnaast is het belangrijk dat zaken samen met de cliënt en zijn of haar netwerk worden opgepakt op basis van gelijkwaardigheid.   

Gebieden waar de Enghoeve zich op kan richten binnen product begeleiding  
Om te kijken waar Stichting de Enghoeve in zou kunnen ondersteunen, wordt de zelfredzaamheidsmatrix gebruikt. In de zelfredzaamheidsmatrix wordt gebruikgemaakt van 5 niveaus van zelfredzaamheid per domein: acuut, niet, beperkt, voldoende en volledig. Hieronder wordt een plaatje weergegeven waarbij aan de niveaus van zelfredzaamheid een kleur is toegekend. Deze kleur representeert of de Enghoeve de gevraagde zorg zou kunnen bieden of niet.  

Rood omcirkeld: te grote of te kleine zorgvraag 
Oranje omcirkeld: twijfel, ligt aan gehele situatie 
Groen: passende zorgvraag binnen Wmo begeleiding vanuit de Enghoeve  Doelgroep  
Ambulante (individuele) begeleiding richt zich op volwassenen die door toedoen van bepaalde persoonlijke of externe factoren, niet in staat zijn om regie te nemen over het eigen leven als het gaat om de volgende leefdomeinen: Huisvesting, sociaal functioneren, Invulling van vrije tijd, psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, praktische vaardigheden en financiën.  

Inclusiecriteria 
-volwassenen met psychische problematiek; 
-volwassenen met psychiatrische problematiek; 
-volwassenen met een laag gemiddeld intelligentieniveau  

Exclusiecriteria   
-volwassene met verslaving gerelateerde problematiek; 
– volwassenen die delinquent gedrag vertonen; 
– suïcidaal gedrag; 
– psychose; 
– (fysieke) agressie